Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BCH Đoàn Các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm...


  Sơ đồ cơ cấu tổ...


Cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ:  Số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Giám đốc: Lê Văn Hội Điện thoại (Fax): 02093.870.685 Email: Sonoivu@backan.gov.vn Ngành Tổ...


I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản...


     I. Chức năng, nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Công chức, viên chức là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước...


 I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản...


I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng             Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện công tác kiểm tra,...


I. Chức năng, nhiệm vụ Vị trí và chức năng Phòng Tôn giáo là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn...


I. Chức năng nhiệm vụ Chức năng 1.1. Ban Thi đua – Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục thuộc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách...


Chức năng, nhiệm vụ Chức năng 1.1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do...