Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phòng Công chức Viên chức

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

     I. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Vị trí, chức năng

Phòng Công chức, viên chức là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước và ngoài nước; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác hợp tác quốc tế về công tác nội vụ theo phân công.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn

    2.1. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức (gọi chung là cơ cấu chức danh công chức, viên chức):

 1. a) Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định;
 2. b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định;
 3. c) Giúp UBND tỉnh tổng hợpdanh mục vị trí việc làm, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý để UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định;
 4. d) Trình UBND tỉnh quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

     2.2. Về cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC)

 1. a) Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ CBCCVC theo thẩm quyền phân cấp.
 2. b) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, xếp loại, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh;
 3. c) Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức việc tuyển dụng công chức, viên chức; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
 4. d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chính sách áp dụng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ;

đ) Tham mưu, giúp UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo thẩm quyền phân cấp;

 1. e) Quản lý hồ sơ CBCCVC thuộc diện UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;
 2. g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh CBCCVC; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
 3. h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với CBCCVC theo quy định của pháp luật;
 4. i) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện và hàng năm tổng hợp kết quả chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định;
 5. k) Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về số lượng, chất lượng, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức nhà nước của các sở, ngành, UBND cấp huyện theo quy định.

    2.3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (trong khoản này gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức)

 1. a) Trình UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác;
 2. b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định;
 3. c) Trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau khi được phê duyệt;
 4. d) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

         2.4. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương

 1. a) Tổng hợp danh sách, hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định;
 2. b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc và các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh;
 3. c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyềnhoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định.

       2.5. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

       2.6. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

 

    II. Thông tin liên hệ

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Mail
Hoàng T Nguyệt Quế Trưởng phòng 0913 270 215 Quehtn.snv@backan.gov.vn
Mạch Xuân Hoa Phó Trưởng phòng 0974 660 534 hoamx.snv@backan.gov.vn
Hà Thị Thanh Phó Trưởng phòng 0975 317 288 thanhht.snv@backan.gov.vn
Lục Thị Hà Chuyên viên 0977 616 555 halt.snv@backan.gov.vn
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên 0971 250 282 thaont.snv@backan.gov.vn
Trần Thị Phương Anh Chuyên viên 0984737555 anhttp.snv@backan.gov.vn
Hoàng Thị Điệp Biệt phái 0969 188 496 diepht.snv@backan.gov.vn
Bùi Thanh Chương Chuyên viên 0987 051 388 chuongbt@backan.gov.vn