Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phòng Tôn giáo

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

I. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Vị trí và chức năng

Phòng Tôn giáo là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh;

2.2. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

2.3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật;

2.4. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo, tín ngưỡng đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

2.5. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác tín ngưỡng;  việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật;

2.6. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, tín ngưỡng;

2.7. Hướng dẫn Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Mail
Hà Thị Thuỷ Trưởng phòng 0988 777 288 thuyht.snv@backan.gov.vn
Lường Văn Quyến Phó Trưởng phòng 0986 551 858 quyenlv.snv@backan.gov.vn
Dương Văn Nông Chuyên viên 0398 658 758 nongdv.snv@backan.gov.vn
Lèo Văn Luyến Chuyên viên 0912 044 983 luyenlv.snv@backan.gov.vn
Hoàng Thị Hải Yến Chuyên viên 0387107391 yenhth.snv@backan.gov.vn