Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

 I. Chức năng nhiệm vụ

 1. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức các doanh nghiệp có vốn của nhà nước; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quy định, chỉ thị, kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn, đề án, dự án, chương trình; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chỉ thị, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực tổ chức, bộ máy, biên chế, tổ chức hội và công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao tại các địa phương, đơn vị.

2.1. Về tổ chức bộ máy

 1. a) Trình UBND tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;
 2. b) Trình UBND tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;
 3. c) Giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;
 4. d) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứccủa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

đ) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành, các doanh nghiệp có vốn của nhà nước, các tổ chức hội thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

 1. e) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứccủa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện;
 2. g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phương án tự chủ, phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định của pháp luật;
 3. h) Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

2.2. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

 1. a) Thẩm định, trình UBND tỉnh kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyềnquản lý của UBND tỉnh;
 2. b) Giúp UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng thể biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao;
 3. c) Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, giúp UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội; chủ trì tham mưu và giúp UBND tỉnh tổ chứctriển khaivà kiểm tra việc thực hiện sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt;
 4. d) Giúp UBND tỉnh quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý;

đ) Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định số lượng biên chế và tiền lương công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

 1. e) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo quy định;
 2. g) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội theo quy định;
 3. h) Tổng hợp, thống kê, báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và việc thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

2.3. Về công tác tổ chức hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện (gọi chung là quỹ)

 1. a) Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh theo quy định của pháp luật;
 2. b) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ, công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động, công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập, thu hồi giấy phép thành lập, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;
 3. c) Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc thực hiện công tác quản lý đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã theo quy định của pháp luật;
 4. d) Trình UBND tỉnh quyết định cho phép hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh đặt văn phòng đại diện của hội ở địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội, quỹ đối với các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh; hướng dẫn thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để tổ chức hội thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hội, quỹ;

 1. e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với tổ chứchội, quỹ theo quy định của pháp luật.

2.4. Về Cải cách hành chính

 1. a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;
 2. b) Trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóanền hành chính;
 3. c) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;
 4. d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt;

đ) Giúp UBND tỉnh theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo quy định;

 1. e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;
 2. g) Về cải cách chế độ công vụ, công chức

– Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Giúp UBND tỉnh theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về cải cách chế độ công vụ, công chức theo quy định;

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

Nguyễn Thị Chung

Trưởng phòng 0912 342 243 chungnt.snv@backan.gov.vn
Nguyễn Thị Hà Phó Trưởng phòng 0942 618 725

hant.snv@backan.gov.vn

Nông Trường Hải Phó Trưởng phòng 3 870 784

0965 501 686

haint.snv@backan.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Huệ

Chuyên viên

0989 256 756

huentx.snv@backan.gov.vn

Lý Thị Thuấn

Chuyên viên 0978 951 685

thuanlt.snv@backan.gov.vn

Nguyễn T. Thương Thương

Chuyên viên 0965 553 555

thuongntt.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hạnh Chuyên viên 0973738581

hanhht.snv@backan.gov.vn