Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

Đồng chí Lê Văn Hội – Giám đốc Sở

– Lãnh đạo và quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh quy định đối với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

– Là chủ tài khoản của Sở Nội vụ, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch – tài chính; thi đua, khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính;

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thanh tra của đơn vị.

– Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra ngành, lĩnh vực; công tác bình đẳng giới của đơn vị.

Theo dõi, phụ trách công tác ngành, lĩnh vực nội vụ các đơn vị: UBND Thành phố Bắc Kạn; UBND huyện Bạch Thông.

– Phụ trách Văn phòng Sở; Ban Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Sở.

– Là người phát ngôn của Sở Nội vụ.

– Tham gia sinh hoạt cùng Văn phòng Sở.

Điện thoại liên hệ: 0209 3 871 108, 0915 196 727.

Email: Hoilv@backan.gov.vn

 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu  – Phó Giám đốc Sở

– Phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước về:

Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; cán bộ, công chức, viên chức

(tuyển dụng; tiếp nhận; nâng ngạch; thăng hạng; chuyển ngạch; thay đổi chức danh nghề nghiệp;

chuyển đổi vị trí công tác; quy hoạch; điều động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển; biệt phái; đánh giá xếp loại; xử lý kỷ luật; chế độ,

chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức …); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước và ngoài nước;

công tác hợp tác quốc tế về công tác nội vụ theo phân công; công tác bình đẳng giới.

– Giúp Giám đốc Sở quản lý, đôn đốc thực hiện công tác thanh tra ngành, lĩnh vực.

Theo dõi, phụ trách công tác ngành, lĩnh vực nội vụ các đơn vị: UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Ngân Sơn.

– Phụ trách và tham gia sinh hoạt cùng Phòng Công chức, viên chức.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điện thoại liên hệ: 0209 3 861.168, 0912 646 344.

Email: dieuht.snv@backan.gov.vn

 

Đồng chí Vũ Văn Yên  – Phó Giám đốc Sở

– Phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng chính quyền các cấp; công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

công tác cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh;

tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quản lý nhà nước về thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo.

– Phụ trách Phòng Tôn giáo; Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

Theo dõi, phụ trách công tác ngành, lĩnh vực nội vụ các đơn vị: UBND huyện Ba Bể; UBND huyện Pác Nặm.

– Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điện thoại liên hệ: 0979 603 999.

Email: yenvv@backan.gov.vn

 

Đồng chí Sầm Văn Trân  – Phó Giám đốc Sở

– Phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức;

tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (thành lập, tổ chức lại giải thể; phân loại, xếp hạng đơn vị; tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập),

các doanh nghiệp có vốn của nhà nước; quản lý, sử dụng số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động;

công tác tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và sự nghiệp lưu trữ của tỉnh; tổ chức hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

– Phụ trách Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính; Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Theo dõi, phụ trách công tác ngành, lĩnh vực nội vụ các đơn vị: UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Na Rì.

– Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điện thoại liên hệ: 0209 3 870 697, 0915 007 975.

Email: transv.snv@backan.gov.vnGọi ngay