Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

I. Chức năng nhiệm vụ

 1. Vị trí, chức năng

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên.

 1. Nhiệm vụ

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

2.1. Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch  hàng năm, kế hoạch giai đoạn và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực chính quyền và công tác thanh niên.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2.3. Về tổ chức chính quyền

 1. a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
 2. b) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
 3. c) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh;
 4. d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật;

 1. e) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên UBND các cấp theo quy định;
 2. g) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định của pháp luật;
 3. h) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật;
 4. i) Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2.4. Về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 1. a) Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật;
 2. b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã theo quy định của pháp luật;
 3. c) Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

2.5. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị địa giới hành chính

 1. a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. b) Thẩm định, trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh các đề án, văn bản liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;
 3. c) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 4. d) Giúp UBND tỉnh quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.6. Về công tác thanh niên

 1. a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;
 2. b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã;
 3. c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền.

2.7. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về số lượng các đơn vị hành chính huyện, thành phố, phường, xã, thôn, tổ dân phố.

2.8. Tham mưu về công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

Nông Quốc Hải Trưởng phòng

0919 517 828

hainq.snv@backan.gov.vn
Phạm Văn Hải Phó Trưởng phòng 0967 444 334 haipv.snv@backan.gov.vn
Phan Đức Thánh Chuyên viên 0985 966 290 thanhpd.tp@backan.gov.vn
Phạm Mai Vân Chuyên viên 0944 240 982 vanpm.snv@backan.gov.vn
Nông Thị Thào Chuyên viên 0866461232 ntthao.snv@backan.gov.vn