Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

1.1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu sự quản lý của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu, phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh theo Danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

2.2. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

2.3. Tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

2.4. Chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, lập bản sao bảo hiểm, bảo quản, lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử, lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

2.5. Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

2.6. Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

2.7. Tổ chức, tuyên truyền, công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ theo quy định;

2.8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;

2.9. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại cơ quan Điện thoại di động

Mail

Quách Đăng Hải

Giám đốc 3 878 338 0915 601 681

haiqd.snv@backan.gov.vn

Nông Quang Dĩnh

Phó Giám đốc   0914 545 848

dinhnq.snv@backan.gov.vn

Lê Thị Tâm

Viên chức 3 812 336 0384 945 156

tamlt.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hiền

Viên chức 3 812 336 0915 259 955

hienht.snv@backan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Viên chức 3 812 336 0987 873 222

hantt.snv@backan.gov.vn

Lê Quang Vinh

Viên chức 3 812 336 0834 013 633

vinhlq.snv@backan.gov.vn

Hoàng Thị Hoài

Viên chức 3 812 335 0363 902 109

hoaiht.snv@backan.gov.vn

Chu Thị Ngát

Viên chức 3 812 335 0384 222 009

ngatct.snv@backan.gov.vn

La Thị Phương Hướng

Viên chức 3 812 335 0982 082 259

hươnglt.snv@backan.gov.vn

Hứa Thị Thoan

Viên chức 3 812 335 0978 786 823

thoanht.snv@backan.gov.vn

Lưu Thị Liên

Viên chức 3 812 335 0365 032 648

lienlt.snv@backan.gov.vn

Đàm Thị My Phương

Viên chức 3 812 335 0394 965 058

phuongdtm.snv@backan.gov.vn

Hà Thị Loan

Viên chức 3 812 335 0965 291 095

loanht.snv@backan.gov.vn

Hoàng Hà HĐLĐ 3 812 336 0763 364 222