Ngày 04/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Cụ thể: Quyết định số 308/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/3/2024...


Ngày 23 tháng 02 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 ban hành Thông báo số 17/TB-HĐ thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển...


Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Cụ thể: Quyết định số 260/QĐ-UBND tỉnh...


Căn cứ Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của...


Ngày 16/11/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 06/TB-HĐ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng công...


Ngày 26/12/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 199/TB-HĐ về lùi thời gian thi tuyển, xét tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó Hội...


Ngày 15/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023....


Căn cứ Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đã tổ chức thi vòng 1...


Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 277-TB/BTCTU ngày 23/11/2023 về Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Cụ...


Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 179/TB-SNV về danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 Cụ thể theo Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) môn Nghiệp vụ...