Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thanh tra Sở Nội vụ

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

I. Chức năng nhiệm vụ

  1. Vị trí, chức năng

            Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ; tham mưu thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          Thanh tra Sở Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ. Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Nội vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Nội vụ.

2.1. Thực hiện tiếp công dân, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật;

2.2. Tổng hợp, thống kê, thực hiện công tác thông tin báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về công tác kiểm tra, thanh tra và các lĩnh vực khác được giao;

          2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại Mail
Lê Thanh Hải Chánh Thanh tra 097 987 0389 hailt.snv@backan.gov.vn
Dương Văn Hoạt Phó Chánh Thanh tra 0916 641 964 hoatdv.snv@backan.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa Thanh tra viên 0976 034 180 hoant.snv@backan.gov.vn