Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Lịch sử phát triển

( Cập nhật ngày: 21/08/2023 )

Cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ:  Số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc: Lê Văn Hội

Điện thoại (Fax): 02093.870.685

Email: Sonoivu@backan.gov.vn

Ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn được ra đời ngay sau khi thành lập Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn, đầu mối ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn lúc bấy giờ là Phòng TCCB Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn. Đến năm 1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái, đầu mối ngành TCNN lúc này là Ban Tổ chức dân chính tỉnh Bắc Thái.

Năm 1997, tỉnh Bắc Kạn tái thành lập, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh từng bước được thành lập và kiện toàn. Ban Tổ chức chính quyền – cơ quan tiền thân của Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở được chia tách từ tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) với 03 phòng gồm Hành chính – Tổng hợp, phòng Chính quyền địa phương và phòng Tổ chức cán bộ.

Ngày 16/01/2004, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 74/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo Quyết định này, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, bộ phận quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh, Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh được sáp nhập về Sở Nội vụ. Tháng 3 năm 2011, UBND tỉnh thành lập thêm Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở. Tháng 3 năm 2012, UBND tỉnh Quyết định thành lập 02 đơn vị trực thuộc Sở là Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư – Lưu trữ, tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh giải thể Ban Tôn giáo để thành lập Phòng Tôn giáo.

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn bao gồm 6 phòng chức năng: Văn phòng, Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Phòng Công chức viên chức, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phòng Tôn Giáo, Thanh tra Sở và 02 đơn vị thuộc Sở: Ban Thi đua khen thưởng và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Dù tổ chức bộ máy, tên gọi có khác nhau, từ Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đổi tên thành Sở Nội vụ, từ một Sở quản lý đơn lĩnh vực chuyển sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhưng ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và phấn đấu từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đội ngũ các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác nội vụ trong toàn tỉnh.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với sự cố gắng của các thế hệ  lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Sở Nội vụ đã đạt được những thành tích đáng kể. Cụ thể:

– Năm 2012, nhận Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ;

– Năm 2018, nhận Cờ Thi đua của Chính phủ;

– Năm 2012, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn về khen cho tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012;

– Năm 2016, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho tập thể có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

– Năm 2016, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016;

– Năm 2017, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2017;

– Năm 2019, được tặng Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích trong công tác ngành Nội vụ năm 2019;

– Năm 2022, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn khen thưởng thành tích trong tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

– Năm 2022, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.