I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản...


     I. Chức năng, nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Công chức, viên chức là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước...


 I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản...


I. Chức năng nhiệm vụ Vị trí, chức năng             Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện công tác kiểm tra,...


I. Chức năng, nhiệm vụ Vị trí và chức năng Phòng Tôn giáo là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn...


I. Chức năng nhiệm vụ Chức năng 1.1. Ban Thi đua – Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục thuộc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách...


Chức năng, nhiệm vụ Chức năng 1.1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do...


I. Chức năng, nhiệm vụ Vị trí, chức năng        Văn phòng Sở Nội vụ là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều...