Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Thi đua – Khen thưởng

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

I. Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng

1.1. Ban Thi đua – Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục thuộc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

1.2. Ban Thi đua – Khen thưởng có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ. Ban Thi đua – Khen thưởng chịu sự quản lý toàn diện của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

 1. a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;
 2. b) Tham mưu, giúp Ủy bannhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;
 3. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;
 4. d) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ở địa phương, trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định;

đ) Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

 1. e) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh;
 2. g) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.2. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ

 1. a) Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 2. b) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủytài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định;
 3. c) Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định;
 4. d) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

đ) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

 1. e) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ: giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;
 2. g) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;
 3. h) Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 4. i) Tham mưu quản lý các hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định.

 

II. Thông tin liên hệ

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Mail
Hoàng Minh

Trưởng Ban

0852 641 888 minhh.snv@backan.gov.vn
Ngô Quốc Quỳnh Phó Trưởng Ban 0853 260 119 quynhnq.snv@backan.gov.vn
Lục Văn Việt Chuyên viên 0842 968 486 vietlv.snv@backan.gov.vn
Lành Thị Minh Chuyên viên 0984 030 479 minhlt.snv@backan.gov.vn
Hoàng Thị Huế Chuyên viên 0973 322 582 hueht.snv@backan.gov.vn
Lý Thị Huyền Trang Chuyên viên 0966 616 476 tranglth.snv@backan.gov.vn
Doanh Thị Phượng Chuyên viên 0942 252 295 phuongdt.snv@backan.gov.vn