Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 67/KHSNV tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Với mục...


Thực hiện Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024 và Kế hoạch số...


Ngày 16/5/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 08 đơn vị thuộc huyện Ngân...


Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chính quyền số để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, trong đó hiện đại hóa việc quản lý thông tin cán bộ, công...


Xác định việc xây dựng vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cải cách tiền lương theo Nghị quyết...


Ngày 14/5/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn diễn ra Hội thảo khoa học cấp cơ sở xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dạy và học tại Trường Chính trị và Tung tâm Chính...


Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và...


Thực hiện Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2024, ngày 04/5/2024, Sở Nội vụ...


Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, trong các ngày 24/4 và ngày 03/5 cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua –...


Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 17 tháng 4 năm 2024,...