Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc...


Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan với mỗi quốc gia, là sự lựa chọn chiến lược để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, hiện đại và bền vững. Thời gian...


Ngày 15/11/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 31/KL-TTrS ngày 07/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy...


Ngày 06/11/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn ký ban hành Công văn số 1856/SNV-CCVC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể các...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Ngày 20/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6139/BNV-TCBC, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...


Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023, hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...


Số hóa thủ tục hành chính hiện là một trong những nội dung đóng vài trò quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính của nhiều cơ quan, đơn vị  góp phần hình thành và xây dựng thành công Chính...