Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

KẾ HOẠCH Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

( Cập nhật ngày: 21/05/2024 )

Thực hiện Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024 và Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 04/01/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.Gọi ngay