Có thể thấy rằng, trong thời đại khoa học công nghệ và thông tin bùng nổ việc chuyển đổi số đã len lỏi đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chuyển đổi số đem lại cho chúng ta rất...


Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 17/2023/TT-BNV ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.   Theo đó, Thông tư này quy định Nội quy và Quy chế...


Ngày 12/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Ủy ban...


Nhằm phát  hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo...


Sáng 08/12/2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự...


Ngày 04/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm của Sở Nội vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm,...


Ngày 06/12/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 35/KL-TTrS ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy...


Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018...


Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT (chi tiết TT xem tại đây) hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số...


Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...