Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật ngày: 07/06/2024 )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Tổ tuyên truyền, hướng dẫn).

(có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ tuyên truyền, hướng dẫn có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết Quyết định xem tại đâyGọi ngay