...


Tại Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh...


Tại Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ...


Cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ:  Số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Giám đốc: Lê Văn Hội Điện thoại (Fax): 02093.870.685 Email: Sonoivu@backan.gov.vn Ngành Tổ...


Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 04/11/2022 của Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trung ương hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số...


Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...


Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNV quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh...


Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng...


Ngày 09/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 11 đơn vị, gồm: UBND 02...


Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ...


Gọi ngay