Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

( Cập nhật ngày: 11/12/2023 )

Sáng 08/12/2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì và điều hành Hội nghị.

                  Hình ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, nhằm tập trung chỉ đạo hoàn thành việc hướng dẫn vị trí việc làm và tổ chức triển khai xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp thực hiện xây dựng các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực.

Đến nay, đã có 20/20 bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 15/15 bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, có 840 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính (gồm 122 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 40 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ), 31 vị trí việc làm trong cơ quan thuộc Chính phủ, 559 vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (110 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 392 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 30 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 27 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ); 17 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã (11 vị trí cán bộ chuyên trách, 06 vị trí công chức cấp xã). Theo Bộ Nội vụ, 122 vị trí lãnh đạo, quản lý đã được xác định, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ với các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

                             Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu các ý kiến trong đó báo cáo về những nội dung đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất để triển khai xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình với các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng cần được các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai với phương châm”khó tới đâu gỡ tới đó”, cố gắng khắc phục những khó khăn để thực hiện hiệu quả việc bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để tổ chức có hiệu quả. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trả lời tham vấn cho các địa phương, bao quát các nội dung công việc để mọi tổ chức, cá nhân đều có thông tin cần thiết trong triển khai nhiệm vụ.

Hình ảnh: Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND                                                   tỉnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại tỉnh Bắc Kạn, để triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ giúp việc đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm trong năm 2023. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có tổng số 89 đề án vị trí việc làm cần phê duyệt. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm của Sở Nội vụ; có 28 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định vị trí việc làm về Sở Nội vụ thẩm định theo quy định phân cấp.

Việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là việc khó, phức tạp, đặc biệt việc xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị (cách xác định mới hoàn toàn so với các quy định cũ). Tuy nhiên, theo Kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thiện xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, làm cơ sở để từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức, giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương./.

Tg: Nguyễn Thị ThảoGọi ngay