Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ.

( Cập nhật ngày: 16/12/2023 )

Ngày 12/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ.

Về danh mục vị trí việc làm, Trung tâm lưu trữ có 18 vị trí (02 vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc; 03 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: Lưu trữ viên chính, Lưu trữ viên, Lưu trữ viên trung cấp; 11 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: Chuyên viên về tổ chức bộ máy, về quản lý nguồn nhân lực, về cải cách hành chính, về thi đua khen thưởng, về tổng hợp, về hành chính văn phòng, về truyền thông, về quản trị công sở; kế toán viên (phụ trách kế toán), văn thư viên trung cấp, nhân viên thủ quỹ; 02 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ: Nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ). Về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp: Số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ 85,72% tổng số người làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử đảm bảo theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh được phê duyệt vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đây là một nội dung mới và tương đối khó, cách xác định mới hoàn toàn so với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Việc xác định tên vị trí việc làm đã thể hiện rõ hạng chức danh nghề nghiệp và chức năng nhiệm vụ chính theo ngành, lĩnh vực của vị trí việc làm với mức độ khái quát cao. Bản mô tả công việc thể hiện được các công việc của vị trí việc làm gắn với sản phẩm, kết quả đầu ra tương ứng với mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực; Khung năng lực thể hiện các năng lực cơ bản, cần thiết theo yêu cầu công việc tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực.

Căn cứ vị trí việc làm được phê duyệt, Sở Nội vụ từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương./.

Tg: Nguyễn Thị ThảoGọi ngay