Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

( Cập nhật ngày: 27/11/2023 )

Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục 02 vị trí việc làm Hội đồng quản lý, 32 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, 63 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (phụ lục II); bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (phụ lục IV), khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (phụ lục V).

Về nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, căn cứ Thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Tg: Nguyễn Thị Thảo