Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt vị trí việc làm của Sở Nội vụ.

( Cập nhật ngày: 11/12/2023 )

Ngày 04/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm của Sở Nội vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Về danh mục vị trí việc làm của Sở Nội vụ gồm 60 vị trí, trong đó có 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban thuộc Sở, Trưởng phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng Ban thuộc Sở) 14 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành (Chuyên viên chính, chuyên viên: Về tổ chức bộ máy, về quản lý nguồn nhân lực, về địa giới hành chính, về cải cách hành chính, về thi đua khen thưởng, về quản lý văn thư lưu trữ, về tôn giáo) 33 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (Thanh tra viên chính, thanh tra viên, chuyên viên về: Thanh tra, tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; chuyên viên chính, chuyên viên về: Pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức bộ máy, quản lý nguồn nhân lực, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tổng hợp, truyền thông; Chuyên viên về quản trị công sở, hành chính văn phòng; kế toán viên, văn thư viên, cán sự lưu trữ, nhân viên thủ quỹ) và 03 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ (Nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ và nhân viên lái xe).

Cơ cấu ngạch công chức được tính theo tỷ lệ % công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành của nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (không tính cơ cấu đối với công chức lãnh đạo, quản lý).  Trong đó, với 26 công chức (trên tổng số 46 công chức được giao) hiện đang bố trí tại các vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành và nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, Sở Nội vụ dự kiến có 09 công chức giữ ngạch chuyên viên chính.

Về bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, trong đó quy định cụ thể các nội dung về mục tiêu vị trí việc làm, các công việc và tiêu chí đánh giá, các mối quan hệ công việc, phạm vi quyền hạn, các yêu cầu về trình độ, năng lực của từng vị trí việc làm.

Căn cứ vị trí việc làm được phê duyệt, Sở Nội vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực hiện sắp xếp, bố trí công chức giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở để phù hợp với từng vị trí việc làm; quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế; thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương./.

Tg: Nguyễn Thị ThảoGọi ngay