Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức Tư pháp – hộ tịch xã năm 2024

( Cập nhật ngày: 24/06/2024 )

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/6/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp – hộ tịch xã.

H/ảnh: Bà Hoàng Trần Lệ Trang, Phó Trưởng phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật –                                             báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 124 học viên là công chức Tư pháp – hộ tịch xã tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các nội dung như: Biện pháp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức, triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật; yêu cầu đối với người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật;…đã được các báo cáo viên tổ chức trao đổi và hướng dẫn học viên dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn.

                                            H/ảnh: Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật trong nhân dân, đặc biệt đối với công chức cấp xã – nhóm cán bộ gần dân nhất có vai trò đặc biệt quan trọng.  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào đời sống. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định “Triển khai mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ c­ương và các hoạt động th­ường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan Nhà n­ước và trong xã hội”. Với tầm quan trọng đó, tại mỗi địa phương, việc bám sát đặc điểm, điều kiện từng vùng miền kết hợp đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, nhận thức đang góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Theo đó, tại lớp bồi dưỡng, học viên đã phát huy cao tinh thần tự giác, đổi mới hình thức bồi dưỡng theo hướng trực quan, tiếp cận những tình huống cụ thể để trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ

              H/ảnh: Học viên thực hiện xây dựng các bước tổ chức một buổi tuyên truyền

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức để chủ động đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả.

                             

                              H/ảnh: Học viên trao đổi các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch xã nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nắm rõ hơn quy định của các văn bản luật mới, được trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay, đưa pháp luật lan tỏa, đi sâu vào cuộc sống của người dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn./.

Tg: Trần Thị Phương Anh