Căn cứ Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đã tổ chức thi vòng 1...


Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT (chi tiết TT xem tại đây) hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số...


Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc...


Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 179/TB-SNV về danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 Cụ thể theo Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) môn Nghiệp vụ...


Ngày 15/11/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 31/KL-TTrS ngày 07/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy...


Ngày 06/11/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn ký ban hành Công văn số 1856/SNV-CCVC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể các...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Ngày 8/11/2023, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1876/HD-SNV về hướng dẫn thí sinh nộp phí dự thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, ngày 7/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 3/11/2023 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023....