Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT (chi tiết TT xem tại đây) hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số...


Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc...


Ngày 15/11/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 31/KL-TTrS ngày 07/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy...


Ngày 06/11/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn ký ban hành Công văn số 1856/SNV-CCVC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể các...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có...


Ngày 20/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6139/BNV-TCBC, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...


Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023, hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...


Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng...