Sáng ngày 04/7/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có...


Sáng ngày 04/10/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, tuyên tuyền về công tác chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao...


Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của...


Ngày 10/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”. Thông tin trong tệp đính kèm./. Hoàng...


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 11/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022 cho công chức, viên chức Sở...


Thực hiện Công văn số 4878/BTTTT-CCĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Theo đó ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã...


Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Đăng...


Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ...


QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức – Biên chế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Tải về...


Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị Nội dung chi tiết xem tại đây./. Nông...