Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật ngày: 15/05/2024 )

Xác định việc xây dựng vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị trên phạm toàn tỉnh tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi toàn tỉnh.

Để bảo đảm triển khai việc xây dựng Đề án vị trí việc đạt chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, triển khai các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời, để bảo đảm việc xây dựng Đề án vị trí việc làm có định hướng, lộ trình thực hiện, khách quan, khoa học, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; mời lãnh đạo Vụ Tổ chức – Biên chế Bộ Nội vụ tập huấn về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại tỉnh; Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho 686 lượt công chức, viên chức, …

  Hình ảnh: Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị về việc xác                  định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm không phải là việc mới, từ năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai và phê duyệt 5349 vị trí việc làm (gồm 310 vị trí việc làm công chức và 5.039 vị trí việc làm viên chức) thuộc 3 nhóm (lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành và hỗ trợ phục vụ) là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Tại thời điểm này, việc xây dựng vị trí việc làm được thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tuy nhiên, việc xây dựng vị trí việc làm nêu trên mới xác định được ngạch, chức danh nghề nghiệp tối thiểu của vị trí việc làm và chưa xác định được tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức, viên chức do đó còn gặp khó khăn trong việc bố trí, xác định số lượng công chức, viên chức làm việc của từng vị trí việc làm.

Xác định việc xây dựng vị trí việc làm trong tình hình mới và theo các quy định mới tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh việc chỉ đạo cơ quan quan lý ngành, lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị triển khai xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bảo đảm phù hợp theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của bộ phận tham mưu, các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp bảo đảm tiến độ thời gian theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

   Hình ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch                                                      công chức ngày 02/11/2023

Tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp trong năm 2023. Các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được giao số lượng người làm việc hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm trong tháng 3/2024. Trong đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các Thông tư hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực để xác định vị trí việc làm bao gồm 4 nhóm, cụ thể: Nhóm lãnh đạo quản lý; nhóm nghiệp vụ chuyên ngành; nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và nhóm hỗ trợ phục vụ. Đồng thời, trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được xác định, căn cứ mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế cần bố trí theo từng vị trí, các đơn vị xác định cụ thể về cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Đối với cơ quan, tổ chức hành chính: Năm 2023, Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt 30 Đề án của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh, gồm 20 sở, ban, ngành và tương đương; Ủy ban nhân dân 8 huyện, thành phố; 2 tổ chức hành chính khác, với tổng số 2.247 vị trí việc làm, được xác định theo các nhóm như: Lãnh đạo quản lý: 267 vị trí; nghiệp vụ chuyên ngành: 1168 vị trí; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 723 vị trí; hỗ trợ phục vụ: 89 vị trí. Thực hiện Công văn số 7583/BNV-TCBC ngày 23/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm “Vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí đã được xác định rõ tại Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Vì vậy, đề nghị các địa phương tổng hợp vào Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để phê duyệt”, trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã trong tổng thể của Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với tổng số 17 vị trí bao gồm: 11 vị trí cán bộ chuyên trách và 6 vị trí công chức cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 375 đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên) đã được phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Trong đó, 351 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (gồm 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 52 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành và tương đương; 296 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) được phê duyệt với tổng số 1081 vị trí việc làm theo 04 nhóm cụ thể: Lãnh đạo quản lý: 139 vị trí; nghiệp vụ chuyên ngành: 556 vị trí; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 296 vị trí; hỗ trợ phục vụ: 90 vị trí; 22 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (04 ĐVSN công lập thuộc UBND tỉnh; 03 ĐVSN công lập thuộc sở, ngành và tương đương, 15 ĐVSN công lập thuộc UBND các huyện, thành phố) tự phê duyệt vị trí việc làm với tổng số 328 vị trí việc làm theo 04 nhóm gồm 73 vị trí lãnh đạo quản lý, 95 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành, 131 vị trí chuyên môn dùng chung, 29 vị trí hỗ trợ phục vụ.

Đối với tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 565/BNV-TCBC ngày 31/01/2024 “… Đề nghị các địa phương chỉ đạo các hội căn cứ điều lệ hội, chức năng, nhiệm vụ của hội và ý kiến của Bộ Nội vụ về xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương để vận dụng xác định vị trí việc làm phù hợp”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức hội xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm. Hiện nay, tại địa phương có 12 tổ chức hội cấp tỉnh và Hội Chữ thập đỏ 08 huyện, thành phố đã phê duyệt 200 vị trí, trong đó có 75 vị trí lãnh đạo quản lý, 31 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành, 93 vị trí chuyên môn dùng chung, 19 vị trí hỗ trợ phục vụ.

Trong quá trình triển khai xây dựng đề án, phê duyệt vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn, hạn chế, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền bảo đảm đạt tiến độ. Hiện nay, 100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được phê duyệt vị trí việc làm bảo đảm phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của công việc. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức theo quy định. Trong quá trình áp dụng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm luôn phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn của địa phương./.

Tg: Hoàng Thị Nguyệt QuếGọi ngay