Ngày 06/02/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong...


Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 17/2023/TT-BNV ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.   Theo đó, Thông tư này quy định Nội quy và Quy chế...


Sáng 08/12/2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự...


Ngày 04/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm của Sở Nội vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm,...


Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT (chi tiết TT xem tại đây) hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số...


Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc...


Ngày 06/11/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn ký ban hành Công văn số 1856/SNV-CCVC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể các...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có...