Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ thực hiện nghi thức chào cờ tháng 5 năm 2024

( Cập nhật ngày: 07/05/2024 )

     Sáng ngày 06/5/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 5 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt – Việc tốt”.

Dự nghi thức chào cờ có các đồng chí trong Đảng ủy Sở, các đồng chí Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

         Toàn cảnh buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên tháng 5 năm 2024 của Sở Nội vụ

Tại buổi lễ, Đảng ủy Sở đã biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm: Đ/c Mạch Xuân Hoa, Phó Trưởng Phòng Công chức, viên chức; đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính; đ/c Lý Thị Thuấn, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính; đ/c Lý Thị Huyền Trang, Chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng; đồng thời biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong tham gia phong trào do các các cấp phát động, cụ thể là phong trào hiến máu cứu người do Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, gồm: Đ/c Hoàng Thị Hiền, đ/c Đàm Thị My Phương, đ/c Lưu Thị Liên, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Kết thúc phần biểu dương, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã được nghe Bí thư Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử báo cáo nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng về “Bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua“, với một số nội dung chính sau:

  1. Giới thiệu về bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gồm có 3 phần, dài 27 trang, như sau:

     Phần 1: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước: Nói về quá trình lịch sử: Chặng đường 1911-1975 từ khi thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rồng năm 1911 cho đến chiến thắng vẻ vang 30/4/1975 thống nhất đất nước. Phần lớn nói vể vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta.

     Phần 2: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Sau khi đất nước được thống nhất, nước ta phải đối mặt với nhiều hậu quả rất nặng nề của 30 năm chiến tranh để lại. Để khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 1976 – 1980 và 1981 – 1985. Qua đó, hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục – đào tạo, giao thông, thuỷ lợi từng bước được khôi phục. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể được chăm lo phát triển, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phần này chủ yếu nói về việc Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó có nêu rõ: Khó khăn, thuận lợi, thách thức, thành quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm..Đặc biệt nhấn mạnh:

“Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

     Phần 3: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Nội dung chủ yếu: Tình hình thế giới: an ninh, chính trị, quân sự quốc phòng, tình hình cán bộ đảng viên; việc vận dụng những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đã đúc kết được (5 bài học kinh nghiệm, 5 vận dụng), đặc biệt là việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

– Một là: Phát triển kinh tế

– Hai là: Phát triển văn hóa xã hội

– Ba là: Quốc phòng an ninh, đối ngoại

– Bốn là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

– Năm là: Về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

  1. Các nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới

Sau khi nghiên cứu bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện tốt các nội dung sau:

– Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.

– Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí./.

Tg: Hoàng Thị GiangGọi ngay