Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

( Cập nhật ngày: 13/11/2023 )

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Thông tư này áp dung đối với các cơ quan thanh tra gồm: 1) Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 2) Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra Sở. 3) Cơ quan thanh tra ở ở quan thuộc Chính phủ. Thông tư số 01/2023/TT-TTCP quy định 24 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra gồm: Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra; Thanh tra viên chính về công tác thanh tra; Thanh tra viên về công tác thanh tra; Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra; Chuyên viên chính về công tác thanh tra; Chuyên viên về công tác thanh tra; Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn; Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn; Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn; Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn; Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn; Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thanh tra viên chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên viên chính về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên viên về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp công dân và xử lý đơn là một trong các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra (Nguồn Internet).

Căn cứ danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành thanh tra, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư này và các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020, các cơ quan thanh tra thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, Thông tư cũng quy định trường hợp công chức đanh giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức cho đến khi có hướng dẫn mới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2023.

Tg: Nguyễn Thị Thảo