Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Tải...


Nghị định số 56-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tải...


Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức...


Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06/11/1996. Tải...


Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở...


Ngày 16 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và thủ tục hành...


Nghị định số 46/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. Tải...


Báo cáo số 330/BC-SNV về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2013....


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức “một cửa” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở...


Gọi ngay