Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh

( Cập nhật ngày: 07/03/2016 )

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

Theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Sở Nội vụ thông báo địa điểm và thời gian nộp hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Địa điểm. Tại Phòng XDCQ&CTTN tầng 2 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn – 152 đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn – tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian: Chậm nhất vào 17h 00’ ngày 13 tháng 3 năm 2016.

Tải văn bản./.