Ngày 15/11/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 31/KL-TTrS ngày 07/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy...


Ngày 18/10/2023, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định số 23/QĐ-TTrS ngày 06/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các quy định của pháp...


Ngày 20/9/2023, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định số 14/QĐ-TTrS ngày 05/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ...


Ngày 31/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức  tại UBND các phường Huyền Tụng,...


Ngày 09/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 11 đơn vị, gồm: UBND 02...


Ngày 04/7/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức tại 07 phòng, đơn vị thuộc UBND huyện...


Ngày 23/6/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 10 đơn vị trên...


Ngày 16/6/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 11/QĐ-SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công...


Ngày 15/6/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 13 đơn vị,...


Ngày 08/6/2023, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 799/KL-SNV ngày 30/5/2023 của Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển...