Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)kỳ tuyển dụngcông chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 23/02/2024 )

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 ban hành Thông báo số 17/TB-HĐ thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụngcông chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, Hội đồng nhận được 03 đơn đề nghị phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi vào 03 vị trí (vị trí Kế toán, Sở Xây dựng 01 đơn; vị trí Quản lý nhà nước về y tế, UBND huyện Bạch Thông 01 đơn; vị trí Theo dõi xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Na Rì 01 đơn). Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo các bài thi theo quy định.

Trên cơ sở kết quả điểm chấm phúc khảo của Ban phúc khảo, căn cứ khoản 5 Điều 29 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (có Biểu kết quả điểm chấm phúc khảo kèm theo).

Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ; đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://sonoivu.backan.gov.vn .

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo đến thí sinh được biết./.Gọi ngay