Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ thực hiện nghi thức chào cờ tháng 6 năm 2024

( Cập nhật ngày: 04/06/2024 )

Sáng ngày 03/6/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt dưới cờ triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam””.

                             Toàn cảnh buổi chào cờ tháng 6 năm 2024 của Sở Nội vụ

Tại buổi sinh hoạt, đ/c Nông Quốc Hải – Bí thư Chi bộ Xây dựng chính quyền – Tôn giáo đã giới thiệu những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư. Qua đó, nhấn mạnh những thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm đổi mới; khái quát sự hình thành, phát triển của đường lối đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời phân tích, liên hệ thực tiễn trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Việc học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư  giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững về công tác đối ngoại trong tình hình mới, góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm chống phá mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Tg: Hoàng Thị GiangGọi ngay