Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật ngày: 20/02/2024 )

Ngày 16/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn số 165/HD-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 6809/UBND-TH ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung của Hướng dẫn số 165/HD-UBND ngày 28/3/2019.

Xem chi tiết tại đây

Tg: Hoàng Thị HuếGọi ngay