Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Chợ Đồn

( Cập nhật ngày: 07/12/2023 )

Ngày 06/12/2023, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 35/KL-TTrS ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã của UBND huyện Chợ Đồn, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022 tại trụ sở UBND huyện Chợ Đồn. Tham dự buổi công bố kết luận thanh tra có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, cùng Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Chợ Đồn có ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Dương Văn Hoạt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Chợ Đồn

Tại buổi công bố, ông Dương Văn Hoạt, Trưởng đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra số 35/KL-TTrS ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và trao đổi một số nội dung liên quan đến kết luận thanh tra.

Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu ý kiến tại buổi công bố kết luận thanh tra

Sau khi nghe công bố kết luận thanh tra, các ý kiến tham dự cuộc họp của UBND huyện Chợ Đồn đều hoàn toàn nhất trí với Kết luận số 35/KL-TTrS ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ. Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến nhất trí với Kết luận thanh tra, giao Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Kết thúc buổi công bố, ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến một số nội dung đối với UBND huyện Chợ Đồn, đề nghị đơn vị thực hiện các kiến nghị và có kế hoạch khắc phục và báo cáo Thanh tra Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về việc thực hiện kết luận thanh tra và kết luận buổi công bố.

  (Đính kèm Kết luận thanh tra số 35/KL-TTrS ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ)./.

Tg: Nguyễn Thị HoaGọi ngay