Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Văn phòng Sở Nội vụ

( Cập nhật ngày: 04/07/2023 )

I. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Vị trí, chức năng

       Văn phòng Sở Nội vụ là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ, gồm: Tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch – tài chính, quản lý tài sản và hành chính quản trị.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng Sở Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở:

2.1. Tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức hành chính tương đương chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ; xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ;

2.2. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác chung hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm của Sở;

2.3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ theo quy định;

2.4. Thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Sở được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

2.5. Quy định cụ thể về mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

2.6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định; quản lý con dấu của cơ quan theo quy định; in sao tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở. Kiểm tra thể thức văn bản của Sở trước khi trình lãnh đạo ký ban hành;

2.7. Thực hiện công tác cải cách hành chính (pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; TCVN ISO 9001:2015; xây dựng chính quyền điện tử); Quy chế dân chủ cơ sở; văn hóa công sở; bảo vệ bí mật nhà nước; phòng cháy, chữa cháy; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cơ quan Sở Nội vụ; vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới của cơ quan và các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

2.8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, quản lý công nghệ thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở và công tác chuyên môn, nghiệp vụ;

2.9. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, công tác đảm bảo về quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường trong trụ sở của cơ quan, công tác hành chính quản trị đảm bảo cho các hoạt động của lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của cơ quan được thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Mail
Vũ Hồng Sơn Chánh Văn phòng 0915 492 696 sonvh.snv@backan.gov.vn
Nông Thị Thoa Kế toán 0983 228 914 thoant.snv@backan.gov.vn
Hà Thị Oai Chuyên viên 0984 963 766 oaiht.snv@backan.gov.vn
Hoàng Thị Giang Chuyên viên 0972 292 119 gianght.pn@backan.gov.vn
Nông Thị Oanh Chuyên viên Văn thư 039 272 0692 oanhnt.snv@backan.gov.vn
Phạm Quốc Khánh Lái xe 0962 272 448
Đoàn Đại Đồng Lái xe 0973 233 118
Lê Thị Kiều Oanh Nhân viên phục vụ 038 846 8786
Bàn Thị Hiệp Nhân viên phục vụ 0353 462 415
Đinh Văn Duẩn Bảo vệ 0973 955 466