Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng công trạng cấp Nhà nước

( Cập nhật ngày: 23/02/2024 )

Để triển khai thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tại kỳ họp Hồi đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn đầu năm 2024, ngày 22/02/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 217/SNV-TĐKT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai việc xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng công trạng cấp Nhà nước, hạn nộp nồ sơ đề nghị khen thưởng nộp về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 20/3/2024.

Xem chi tiết tại đây.Gọi ngay