Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

( Cập nhật ngày: 07/02/2024 )

Ngày 29/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định số 95), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024, thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017. Nghị định số 95, gồm 06 chương, 33 điều và 60 biểu mẫu phụ lục kèm theo (tăng thêm 08 điều và 07 biểu mẫu so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP), kết cấu lại Chương II thành 03 mục và bổ sung tên Chương III, IV.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 95 giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP gồm 08 nội dung, tuy nhiên trong từng điều, khoản cụ thể Nghị định mới đã tập trung sửa đổi, bổ sung và làm rõ một số quy định chi tiết thi hành phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Nghị định bổ sung mới một số điều với các nội dung cụ thể như: Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện, thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Điều 7, Điều 8); nội dung về đình chỉ, phục hồi hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc cho cơ sở đào tạo tôn giáo (Điều 12, 13 và Điều 16, 17); hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ (Điều 27) và điều khoản chuyển tiếp. Bổ sung các khoản, điểm mới tại: khoản 4 Điều 3; điểm d khoản 4 Điều 15; điểm c khoản 4 Điều 19; khoản 2 Điều 22; khoản 7, 8 Điều 25 và khoản 3, 4, 5 Điều 28.

Ngoài các điểm, khoản, điều bổ sung mới Nghị định số 95 cũng sửa đổi theo hướng cụ thể hơn như: Giải thích rõ các khái niệm về công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ; quy định về việc cải tạo công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ khi sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới; tiếp nhận hồ sơ; trách nhiệm đăng thông báo thanh toán các khoản nợ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo; hồ sơ đề nghị không yêu cầu chứng thực bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung hoặc bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo, bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách; đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thu

Tác giả: Lường Văn Quyến Gọi ngay