Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nội vụ được thành lập trên cơ sở tách từ Chi đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006 với tổng số đoàn viên là 07 đồng chí. Đến nay, tổng số đoàn viên là 11 đồng chí....


Công đoàn Ban Tổ chức Chính quyền được thành lập năm 1997 (năm 2004 đổi tên thành Công đoàn Sở Nội vụ). Ngày mới thành lập, tổ chức công đoàn mới có 8 đoàn viên và được...


Đảng bộ Sở Nội vụ là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, được thành lập từ ngày 01/8/2011 theo Quyết định số 63 – QĐ/ĐU ngày 26/7/2011 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh,...