Ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 9 chương, 68 điều. Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực 01/01/2018. Thông tin chi tiết xem tại tệp đính...


Ngày 30/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 01/01/2018. Thông tin chi tiết xem...


Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ...


Ngày 30 tháng 6  năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm....


Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH...


Văn bản số 84/VPHĐBCQG-PL ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn xác định số lượng người trong danh sách ứng cử. Tải về. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân...


Nghị Định Số 59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật – Tải...


Ngày 05 tháng 12 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Công văn ôố 5228/BNV-CQĐP về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã. Tải...


Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BNV quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn...


Ngày 25/6/2012 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 880/SNV-CCH về việc hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (Tải...