Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

( Cập nhật ngày: 31/10/2023 )

Ngày 20/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6139/BNV-TCBC, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023.

Để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 7278/UBND-NCPC ngày 30/10/2023, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số người làm việc khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện trình tự phê duyệt vị trí việc làm theo quy định. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định. Thời gian thực hiện bảo đảm hoàn thành trong năm 2023.

Hình ảnh: Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng VTVL tổ chức ngày 12/6/2023

Việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực là nội dung quan trọng góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm; là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyển dụng, sử dụng, bố trí công chức, viên chức bảo đảm phù hợp.

Tg: Nguyễn Thị Thảo