Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ

( Cập nhật ngày: 26/12/2014 )

Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BNV quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Tải về./.