Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

( Cập nhật ngày: 13/11/2023 )

Ngày 06/11/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn ký ban hành Công văn số 1856/SNV-CCVC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh. Nội dung của đề án vị trí việc làm bao gồm: (1) Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm; (2) Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, tổ chức; (3) Xác định vị trí việc làm gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm; (4) Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức; (5) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Căn cứ xác định vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về việc xác định cơ cấu ngạch công chức, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị căn cứ Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm. Trong đó lưu ý, khi xác định cơ cấu ngạch công chức thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý. Cơ cấu ngạch công chức là tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành đối với nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và nghiệp vụ chuyên môn dùng chung bảo đảm phù hợp.

Trước đó, ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Hình ảnh: Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Ngoài ra, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể về cách đánh mã vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm. Để bảo đảm hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm bảo đảm hoàn thành trong năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7278/UBND-NCPC ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ cũng dự kiến thời gian nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị (dự kiến trong tháng 11 năm 2023) để thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt theo quy định./.

Tg: Nguyễn Thị Thảo