Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Quyết định số 1071/Q Đ-UBND của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

( Cập nhật ngày: 09/10/2013 )

Quyết định số 1071/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Tải về./.