Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Chiều ngày 26/7/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 cuối năm 2023

( Cập nhật ngày: 31/07/2023 )

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Sở trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm 2023. Công tác giáo dục, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cho đảng viên, quần chúng được triển khai thường xuyên, kịp thời. Chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh, như: Công tác CCHC được đẩy mạnh; tổ chức, bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn; việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như sử dụng biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị ngày một hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ của ngành đều được tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

(Quang cảnh Hội nghị)

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp đảm bảo kịp thời; kiện toàn, bổ sung cấp ủy các chi bộ có biến động về tổ chức, bộ máy đúng theo quy trình; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên theo quy định; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trường, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào thể thao trong đơn vị, động viên tinh thần đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hội, Bí thư Đảng ủy Sở đã triển khai, quán triệt nội dung các văn bản: (1) Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; (2) Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (3) Công văn số 1620-CV/TU ngày 21/7/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể đảng viên, đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định./.

Tg: Hoàng Thị Giang