Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính...


Quyết định số 1155 /QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư...