Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ...


Nghị Định Số 59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật – Tải...


Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn – Tải...


Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dong riềng huyện Na Rì – Tải...


Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hồng không hạt tỉnh Bắc Kạn – Tải...


Báo cáo số 1092/BC-SNV về kết quả kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng – Tải...


Báo cáo số 336/BC-SNV về việc thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP – Tải...