Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 67/KHSNV tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Với mục...


Thực hiện Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024 và Kế hoạch số...


Sáng ngày 05/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong...


Có thể thấy rằng, trong thời đại khoa học công nghệ và thông tin bùng nổ việc chuyển đổi số đã len lỏi đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chuyển đổi số đem lại cho chúng ta rất...


Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018...


Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan với mỗi quốc gia, là sự lựa chọn chiến lược để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, hiện đại và bền vững. Thời gian...


Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc...


Số hóa thủ tục hành chính hiện là một trong những nội dung đóng vài trò quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính của nhiều cơ quan, đơn vị  góp phần hình thành và xây dựng thành công Chính...


Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội XIII của Đảng nêu những định hướng lớn cho nhiệm vụ xây dựng, đổi mới,...


Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi...