Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin hoạt động của Sở


( Cập nhật lúc: 01/06/2020  )

Ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh

 Thành phần dự học tập, quán triệt gồm: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Sao lục số 121-BS/TU ngày 13/01/2020); Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sao lục số 142-BS/TU ngày 26/02/2020); Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045(văn bản Mật, Sao lục số 151-BS/TU ngày 12/3/2020); Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng (văn bản Mật, Sao lục số 162-BS/TU ngày 31/3/2020); Báo cáo kết quả Hội nghị TW khóa XII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở trực tiếp truyền đạt các văn bản; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư (văn bản Mật, Sao lục số 150-BS/TU ngày 12/3/2020); Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Thông báo kết luận số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương (văn bản Mật, Sao lục số 155-BS/TU ngày 19/3/2020); Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Minh, Đảng ủy viên, Báo cáo viên của Đảng bộ sở trực tiếp truyền đạt các văn bản:Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (Sao lục số 164-BS/TU ngày 31/3/2020); Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (Sao lục số 130-BS/TU ngày 04/02/2020); Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Nghị quyết số 488-NQ/TU ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. (văn bản tối mật); Chỉ thị số 519-CT/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc sử dụng mạng xã hội và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên đại bàn tỉnh. (văn bản tối mật).

 

     Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hội - Bí thư Đảng ủy biểu dương, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh: Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo trong quá trình tham gia tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở và coi việc thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hà Oai
Sign In